Πολιτική Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίμων

Στην επιχείρηση ΤΑΝΗΣ προσδίδεται μεγάλη σημασία στη διασφάλιση της υγιεινής όλων των προϊόντων που παρασκευάζονται και διατίθενται, όπως και των τροφίμων εμπορίας που διαθέτει στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. Για το λόγο αυτό, η διεύθυνση έχει καθορίσει ως ανώτερο αντικειμενικό σκοπό  την επιλογή συστηματικά ελεγμένων και υγιεινών πρώτων υλών & υλικών παραγωγής, καθώς και προϊόντων εμπορίας, την αυστηρή τήρηση του Ελληνικού Κώδικα Τροφίμων & Ποτών, αλλά και την επίσης αυστηρή εφαρμογή και διατήρηση Συστήματος HACCP (Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων – Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) σύμφωνου με τα κριτήρια του Προτύπου ΕΛΟΤ 1416, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διεργασίας,  το πεδίο εφαρμογής της οποίας περιλαμβάνει την:

α)   Εμπορία τροφίμων κατάψυξης, συντήρησης & ξηράς αποθήκευσης – Αποθήκευση & διάθεση

β)   Παραγωγή & διάθεση Κροκετών & Σαλατών

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η διεύθυνση έχει αναλάβει δέσμευση για την επίτευξη των παρακάτω:

1)  Συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων που παρασκευάζει & διαθέτει και των τροφίμων εμπορίας που διαθέτει.

2)  Εφαρμογή ελεγχόμενων διεργασιών και μεθόδων αποθήκευσης / διατήρησης και διάθεσης όλων των προϊόντων τροφίμων (περιλαμβανόμενης και της διασφάλισης ύπαρξης κατάλληλων συνθηκών και μέσων).

3)  Εγκαθίδρυση ελέγχων & δοκιμών επιβεβαίωσης και επικύρωσης της συμμόρφωσης τροφίμων προς καθορισμένες προδιαγραφές ασφάλειας τροφίμων – τόσο με εξασφάλιση πιστοποιητικών καταλληλότητας από προμηθευτές, όσο και με διεξαγωγή τακτικών ελέγχων επαλήθευσης.

4)  Συστηματική διεξαγωγή ελέγχων επιβεβαίωσης και επικύρωσης του Συστήματος HACCP.

5)  Επιλογή και διορισμό προσοντούχου προσωπικού και παροχή σε αυτό αναγκαίας εκπαίδευσης αναφορικά με την ασφάλεια & υγιεινή των τροφίμων.

6)  Επακριβή καθορισμό των θέσεων παραγωγής & εργασίας που καλύπτονται από το Σύστημα HACCP.

Βασισμένοι στον επαγγελματισμό, τη μακρά και αποδεδειγμένη εμπειρία, αλλά και στην ευαισθητοποίηση της διεύθυνσης και του προσωπικού στην ασφάλεια των τροφίμων, η επιχείρηση ΤΑΝΗΣ προσβλέπει σε μια σταθερή επιχειρηματική ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση του καλού της ονόματος στην αγορά.


#

Πιστοποίηση κατά το πρότυπο HACCP

από το 2005

Η Εταιρία είναι πιστοποιημένη από το 2005 από τον έγκριτο διεθνή οργανισμό Lloyd's Register Quality Assurance για συμμόρφωση σύμφωνα με το πρότυπο Codex Allimentarius (HACCP), στα παρακάτω πεδία εφαρμογής:

Διαχείριση Συστήματος HACCP για την Εμπορία και Διανομή Τροφίμων Ψύξης - Κατάψυξης και Ξηράς Αποθήκευσης. Σχεδιασμός και Διάθεση Κροκετών και Σαλατών.


Λήψη Πιστοποιητικού

Τι σημαίνει αυτό;

Η εφαρμογή του προτύπου αυτού καθώς και η πιστή εφαρμογή των κανόνων που το διέπουν, εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα παράγονται σε χώρους που είναι κατάλληλοι για την ασφαλή παρασκευή τροφίμων και ότι ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες παραγωγής και καθαρισμού των εργαστηριών, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης των προϊόντων, μέχρι αυτά να φτάσουν το τραπέζι σας.